Aanvraag

De kern van de aanvraag, in juridische zin, zijn de conclusies. De conclusies beschrijven, in wollige termen, de beschermingsomvang. Er zijn onafhankeleijke conclusies, zoals conclusie 1, en afhankelijke conclusies (zoals conclusie 2 en verder). De (uiteindelijk) verleende onafhankelijke conclusies bepalen de beschermingsomvang, omdat ze het breedst zijn.

Afhankelijke conclusies kunnen opgevat worden als verdere voorbeelden. De inleiding van de beschrijving bevat de zogenaamde stand der techniek, het vertrekpunt van de uitvinding. Daarna volgt de beschrijving van de uitvinding, in termen van de afhankelijke conclusies. Daarna volgen voorbeelden, figuurbeschrijvingen en experimenten.

Patent Business helpt bij de procedure om een octrooi aan te vragen. Wij zullen deze aanvraag voor u indienen.

Een maand na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging met een aanvraagnummer en een indieningsdatum. Deze indieningsdatum van uw eerste octrooiaanvraag geldt dan ook in landen waar u eventueel later octrooi aanvraagt (prioriteits- of voorrangsdatum).

Een Nederlands octrooi geeft in Nederland octrooibescherming volgens de Rijksoctrooiwet 1995. De Nederlandse wet- en regelgeving gebruikt de term ‘octrooi’. De term ‘patent’ betekent precies hetzelfde.

Na uw aanvraag
Na de indiening van uw octrooiaanvraag kunt u zonder dat een geheimhoudingsverklaring nodig is over uw uitvinding spreken met derden zoals financiers. Kijk wel uit wie u wat vertelt. Uw octrooi is nog niet gepubliceerd en anderen weten dus nog niet waarmee u bezig bent en dat u octrooi hebt aangevraagd. Deze ‘geheime fase’ van 18 maanden kunt u misschien goed benutten.

Na de indieningsdatum kunt u ook al uw uitvinding op de markt brengen.

Pas na verlening van uw octrooi kunt u naar de rechter stappen als u vindt dat een ander uw uitvinding namaakt. De rechter kan diegene dan opdragen om te stoppen met de inbreuk. Ook kan de rechter de inbreukmaker opdragen om winstafdracht of schadevergoeding te betalen voor de periode vanaf de verlening van uw octrooi. Vóór verlening van uw octrooi kunt u een ander nog niet verbieden om uw uitvinding na te maken. Wél kunt u na verlening onder voorwaarden een redelijke vergoeding eisen van degene die uw uitvinding heeft nagemaakt in de periode tussen publicatie van uw octrooiaanvraag en verlening van uw octrooi. Vaak is daarvoor vervroegde inschrijving van uw octrooi in het octrooiregister nodig.

Onderzoek

Omdat er in Nederland geen octrooiraad is wordt een belangrijk deel van het inhoudelijke werk uitbesteed aan het Europees OctrooiBureau (EPO). Daar zitten “Examiners”, die in een bepaald vakgebeid bekwaam zijn.

Zij onderzoeken primair of de conclusies nieuw zijn, en als ze dat zijn, of ze ook inventief zijn. Verder hebben ze gebruikelijk opmerkingen over de “leesbaarheid” van de conclusies; die opmerkingen kunnen we meestal ter harte nemen. Soms zijn alle conclusies nieuw en inventief, vaker maar een beperkt aantal, of zelfs geen. Van belang is om de analyse van de Examiner na te lopen, omdat er bijna altijd wel ruimte in de betogen zit. Het gevolg is vaak dat onze onafhankelijke conclusie (te optimistisch) te breed is. Dan biedt een combinatie van een afhankelijke conclusie met een onafhankelijke concusie, en soms een deel van de beschrijving, vaak een goede terugvalpositie. Anders gezegd, er blijft meestal wel iets over. Of dat dan de moeite waard is, is een andere, maar commercieel veel relevantere, vraag.

Heeft u een vraag?

Bij alles wat bij een octrooi komt kijken, ondersteunt Patent Business u. Heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met een van onze octrooigemachtigden.

Prioriteitsjaar

Omdat de mogelijkheid gecreëerd is om stapsgewijs, dat wil zeggen land voor land, octrooi aan te vragen, volstaat in die procedure om een eerste octrooiaanvraag in een bepaald land in te dienen. In ons geval is dat land meestal Nederland, en soms “Europa”. Een vereiste om ook in andere landen octrooi te verkrijgen, op basis van de eerste octrooiaanvraag, is dat de “prioriteit” van die eerste aanvraag binnen twaalf maanden (een jaar) moet worden ingeroepen. Als dat gebeurt, dan geldt de oudste datum voor het bepalen van de voor de vervolg-aanvraag relevante publicaties [die dan in principe hetzelfde zijn als eerder]. Ook geldt dat de beschermingsomvang gelijk is (namelijk de eerder ingediende onafhankelijke conclusies), of een beperking daarvan. Uitbreiding is niet toegestaan. Er kunnen wel verdere voorbeelden toegevoegd worden die onder de reikwijdte van de eerdere onafhankelijke conclusie vallen.

Verlening + Publicatie

Als er inderdaad weinig of niets te claimen over blijft valt intrekking te overwegen, omdat de aanvraag dan ook niet gepubliceerd wordt, en dus geheim blijft. Op basis van het onderzoek valt er wel vast te stellen wat er mogelijk aan beschermingsomvang over blijft, en of dat de moeite waard is.

Jaartaksen

De jaartakse dient om het verleende octrooi een jaar langer in stand te houden, indien gewenst. Bij niet betalen van de jaartakse vervalt het octrooi. Dit betreft dus een keuze. Er is een “spijt”-periode van zes maanden, waarin de takse alsnog betaald kan worden, typisch met 50% boete.

Jaartakse < € 500 € 501 – € 1000 > € 1000
1ste herinnering € 50 € 75 € 100
2de herinnering € 75 € 100 € 125
3de herinnering € 100 € 125 € 150

 

Jaartaksen

De jaartakse dient om het verleende octrooi een jaar langer in stand te houden, indien gewenst. Bij niet betalen van de jaartakse vervalt het octrooi. Dit betreft dus een keuze. Er is een “spijt”-periode van zes maanden, waarin de takse alsnog betaald kan worden, typisch met 50% boete.

Jaartakse tot €500
1ste herinnering €50
2de herinnering €75
3de herinnering €100

Jaartakse €501-€1000
1ste herinnering €75
2de herinnering €100
3de herinnering €125

Jaartakse meer dan €1000
1ste herinnering €100
2de herinnering €125
3de herinnering €150

Maximale duur

Het komt niet vaak voor dat een octrooi zo lang in stand blijft. Vaak is er alternatieve technologie ter beschikking gekomen. Soms droogt de markt op, en zo verder. Maar soms blijkt het octrooi zeer waardevol te zijn, en is instandhouding profijtelijk.

Oppositie & Nietigheid

Daartoe moet wel een (tweede) onderzoek naar de stand der techniek, en de octrooieerbaarheid, overlegd worden. Zo’n rapport wordt door het EPO of OCNL opgesteld. Dit doet vermoeden dat er dan andere documenten in beeld zijn gekomen, en/of andere documenten, die relevant geacht worden voor nieuwheid/inventiviteit. Soms wordt een octrooi vernietigd omdat het niet nawerkbaar is; dit kan als er “te weinig” informatie is om het octrooi na te werken. Soms wordt een cotrooi vernietigd omdat er “uitbreiding van materie” heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen dat ten minste een van de claims breder is dan op basis van de prioriteitsaanvraag zou mogen.