Frequently asked questions

Wat is een patent?
Een octrooi is een exclusief recht verleend voor een uitvinding, meestal een product of een proces, die vaak voorziet in een nieuwe manier om iets te doen, of die een nieuwe technische oplossing voor een probleem biedt. Om octrooieerbaar te zijn moet de uitvinding aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie het antwoord op de onderstaande vraag “wat voor soort uitvindingen kunnen worden geoctrooieerd?”).
Welke bescherming biedt een octrooi?
Octrooibescherming betekent dat de uitvinding niet commercieel mag worden geproduceerd, gebruikt, verspreid, op voorraad gehouden, of verkocht zonder toestemming van de octrooihouder. Deze octrooirechten worden gehandhaafd door een rechtbank, wat in de meeste rechtssystemen de bevoegdheid inhoud om octrooiinbreuk te stoppen. Omgekeerd kan een rechter een patent ook ongeldig te verklaren na een succesvolle nietigheidsprocedure door een derde partij.
Waarom zijn octrooien noodzakelijk?

Octrooien bieden aan individuen stimulansen door hen erkenning voor hun creativiteit te geven en een materiele beloning voor hun verhandelbare uitvindingen. Deze prikkels stimuleren innovatie, waardoor de kwaliteit van het menselijk leven voortdurend wordt verbeterd. Welke rol spelen Octrooien in het dagelijks leven? Geoctrooieerde uitvindingen zijn doorgedrongen in elk aspect van het menselijk leven, van elektrische verlichting (patenten van Edison en Swan) en kunststof (patenten van Baekeland), tot balpennen (octrooien in het bezit van Biro) en microprocessors (patenten van bijvoorbeeld Intel).
Alle octrooihouders zijn verplicht om in ruil voor octrooi bescherming informatie over hun uitvinding openbaar te maken ter verrijking van de totale technische kennis in de wereld. Een dergelijke verrijking van de totale technische kennis stimuleert creativiteit en innovatie in anderen. Op deze manier bieden octrooien niet alleen bescherming voor de eigenaar, maar ook waardevolle informatie en inspiratie voor de toekomstige generaties van onderzoekers en uitvinders.

Wat voor soort uitvindingen kunnen worden beschermd?

Een uitvinding moet in het algemeen aan de volgende voorwaarden voldoen om te worden beschermd door een octrooi. Het moet
van praktisch nut zijn, het moet een element van nieuwheid hebben, dat wil zeggen, een of meer nieuwe kenmerken hebben die niet bekend zijn in het technisch gebied. Dit geheel van bestaande kennis wordt wel “stand der techniek, of “prior art” genoemd. De uitvinding moet tonen een inventieve stap, die niet direct kan worden afgeleid door een vakman met een gemiddelde kennis van het technische gebied. Ten slotte moet het onderwerp worden aanvaard als “octrooieerbaar” volgens de wet. In veel landen zijn wetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden, planten-of dierenrassen, ontdekkingen van natuurlijke stoffen, de commerciële methoden of methoden voor medische behandeling (in tegenstelling tot medische producten) gewoonlijk niet octrooieerbaar.

Hoe kan een octrooi worden verkregen over de hele wereld?
Op dit moment bestaan er geen “wereldoctrooi” of internationaal octrooi. In het algemeen wordt een octrooiaanvrage ingediend, en wordt een octrooi verleend en wordt ten uitvoer gelegd in elk land waar u octrooibescherming voor uw uitvinding zoekt, in overeenstemming met de wet van dat land. In sommige regio’s accepteert een regionale octrooiraad, zoals bijvoorbeeld de Europese Octrooiraad (EOB) en de Afrikaanse regional Intellectual Property Organization (ARIPO), regionale octrooiaanvragen en verleent octrooien die hetzelfde effect hebben als octrooiaanvragen die zijn ingediend in een lidstaat van die regio.
Verder kan elke inwoner of onderdaan van een verdragsluitende Staat van de Patent Cooperation Treaty (PCT) een internationale octrooiaanvraag indienen in het kader van het PCT. Een enkele internationale octrooiaanvrage heeft dan hetzelfde effect als nationale aanvragen die worden ingediend in elke aangewezen Verdragsluitende Staat van de PCT. Om echter in het PCT-systeem octrooibescherming in de aangesloten staten te verkrijgen, moet een octrooi worden verleend door elke van de aangewezen Staat. Verdere informatie over de PCT is beschikbaar.
Procedurele en inhoudelijke vereisten voor de toekenning van octrooien en het bedrag van de vereiste vergoedingen zijn verschillend per land/regio. Het is daarom aan te raden om een octrooigemachtigde te raadplegen die gespecialiseerd is in intellectuele eigendom van de landen waarin u geïnteresseerd bent om bescherming te krijgen.
Wat doet een octrooi?
Een octrooi biedt aan de eigenaar van het octrooi bescherming voor de uitvinding, in de vorm van een exclusief recht. De bescherming wordt verleend voor een beperkte periode, meestal 20 jaar. Let wel: een octrooi geeft de eigenaar niet het recht om de geclaimde uitvinding toe te passen, maar geeft “slechts” het recht om anderen te verbieden om de geclaimde uitvinding toe te passen. Wees je er verder van bewust dat ouder octrooi een eigenaar van een octrooi kan verhinderen zijn uitvinding zoals beschreven in zijn eigen octrooi toe te passen!
Welke rechten heeft een octrooihouder?

Een octrooihouder heeft het recht om te beslissen wie de geoctrooieerde uitvinding wel of niet mag gebruiken gedurende de periode waarin de uitvinding is beschermd. Het octrooihouder kan toestemming geven (“licentieren”) aan andere partijen om de uitvinding toe te passen op onderling overeengekomen voorwaarden. De octrooihouder kan het recht ook verkopen aan iemand anders, die dan de nieuwe octrooihouder wordt. Zodra er een octrooi is verstreken, eindigt de bescherming en komt een uitvinding het publieke domein, dat wil zeggen dat de eigenaar niet meer van de exclusieve rechten op de uitvinding bezit, en dat die beschikbaar komen voor commerciële exploitatie door anderen.

Hoe wordt een octrooi verleend?
De eerste stap bij het verkrijgen van een octrooi is het indienen van een octrooiaanvraag. De octrooiaanvraag bevat in het algemeen de titel van de uitvinding, alsmede een indicatie van zijn technisch gebied, maar moet ook de achtergrond en een beschrijving van de uitvinding, in duidelijke taal en voldoende detail dat een vakman met een gemiddelde kennis van het veld de uitvinding kan gebruiken of reproduceren. Dergelijke beschrijvingen worden meestal vergezeld door visuele materialen, zoals tekeningen of schema’s voor een betere beschrijving van de uitvinding. De octrooiaanvrage bevat ook verschillende “claims”, dat wil zeggen informatie die de mate van bescherming door het octrooi bepaalt.
Wie verleent de octrooien?
Een octrooi wordt verleend door een overheidsinstelling zoals een nationale octrooiraad of een regionale octrooiraad die werkt voor een aantal landen, zoals het Europees Octrooibureau en de Afrikaanse regionale Intellectual Property Organization. In dergelijke systemen vraagt een aanvrager bescherming voor de uitvinding in een of meer landen. Het door het WIPO beheerde octrooisamenwerkingsverdrag, Patent Cooperation Treaty (PCT), maakt het mogelijk een enkele internationale octrooiaanvrage in te dienen met hetzelfde effect als allemaal nationale octrooiaanvragen die zijn ingediend in elk van de aangewezen landen. Een octrooiaanvrager die bescherming zoeken kan met een enkele octrooiaanvrage bescherming zoeken in zoveel aangesloten staten als nodig is.
Kan ik praten over de details van mijn uitvinding met een potentiële investeerder vóór het indienen van een octrooiaanvraag?
Het is belangrijk om een octrooiaanvraag in te dienen bij een officiele instantie (octrooiraad) voordat details van de uitvinding openbaar worden. Over het algemeen wordt een uitvinding die openbaar is gemaakt voordat een octrooiaanvrage is ingediend beschouwd als “stand der techniek” (hoewel de definitie van de term “stand der techniek” of “prior art” niet uniform is op internationaal niveau, bestaat deze in vele landen uit alle informatie die mondeling of schriftelijk overal in de wereld ter beschikking is van het publiek). In landen waarin de bovenstaande definitie van de term “prior art” van toepassing is, zou een dergelijke openbaarmaking van de uitvinding vóór de indiening van een octrooiaanvrage verhinderen dat hij / zij een geldig octrooi voor die uitvinding krijgt, aangezien een dergelijke uitvinding zou niet in overeenstemming is met de eis van absolute nieuwheid. Sommige landen kennen echter een periode, die voorziet in een waarborg voor aanvragers die hun uitvindingen bekendgemaakt vóór het indienen van een octrooiaanvraag, en kunnen de nieuwigheid criteria verschillend worden geïnterpreteerd, afhankelijk van het toepasselijke recht.
Als het onvermijdelijk is om uw uitvinding bekend te maken, bijvoorbeeld aan een potentiële investeerder of een zakelijke partner, vóór het indienen van een octrooiaanvraag, dient een dergelijke openbaarmaking te worden vergezeld van een geheimhoudingsovereenkomst.
Op de onderstaande sites u interessante informatie vinden over de Intellectuele Eigendom, met name octrooien.