Aanvraag

Patent Busienss kan u helpen bij de procedure om een octrooi aan te vragen. Wij zullen deze aanvraag voor u indienen.

Deze bevat onder andere de beschrijving van de uitvinding, de claims en conclusies en tekeningen.

Een maand na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging met een aanvraagnummer en een indieningsdatum. Deze indieningsdatum van uw eerste octrooiaanvraag geldt dan ook in landen waar u eventueel later octrooi aanvraagt (prioriteits- of voorrangsdatum).

Een Nederlands octrooi geeft in Nederland octrooibescherming volgens de Rijksoctrooiwet 1995.

De Nederlandse wet- en regelgeving gebruikt de term ‘octrooi’. De term ‘patent’ betekent precies hetzelfde.

Na uw aanvraag

Na de indiening van uw octrooiaanvraag kunt u zonder dat een geheimhoudingsverklaring nodig is over uw uitvinding spreken met derden zoals financiers. Kijk wel uit wie u wat vertelt. Uw octrooi is nog niet gepubliceerd en anderen weten dus nog niet waarmee u bezig bent en dat u octrooi hebt aangevraagd. Deze ‘geheime fase’ van 18 maanden kunt u misschien goed benutten.

Na de indieningsdatum kunt u ook al uw uitvinding op de markt brengen.

Pas na verlening van uw octrooi kunt u naar de rechter stappen als u vindt dat een ander uw uitvinding namaakt. De rechter kan diegene dan opdragen om te stoppen met de inbreuk. Ook kan de rechter de inbreukmaker opdragen om winstafdracht of schadevergoeding te betalen voor de periode vanaf de verlening van uw octrooi. Vóór verlening van uw octrooi kunt u een ander nog niet verbieden om uw uitvinding na te maken. Wél kunt u na verlening onder voorwaarden een redelijke vergoeding eisen van degene die uw uitvinding heeft nagemaakt in de periode tussen publicatie van uw octrooiaanvraag en verlening van uw octrooi. Vaak is daarvoor vervroegde inschrijving van uw octrooi in het octrooiregister nodig.

Onderzoek

Na indiening van uw aanvraag gaat het Nederlands Octrooibureau onderzoeken of uw uitvinding aan de gestelde eisen voldoet. De belangrijkste drie zijn:

1. Nieuwheid

Uw uitvinding mag nog niet bekend zijn. Via bijvoorbeeld in een octrooi, een website of een krantenartikel. Ook mag u op een beurs geen demonstratie hebben gegeven. Het is belangrijk dat u uw uitvinding geheimhoudt tot uw octrooiaanvraag.

2. Inventiviteit

Ook moet uw uitvinding inventief zijn. Dit betekent dat deze niet voor de hand mag liggen voor bijvoorbeeld een vakman. Uw idee moet dan ook origineel zijn.

3. Industriële toepasbaarheid

Uw uitvinding moet daadwerkelijk werken en binnen een bepaald vakgebied te gebruiken zijn. Denk bijvoorbeeld aan een product of een productieproces. Uw uitvinding moet dus technisch kunnen functioneren.

Zekerheid met een oriënterend onderzoek

Soms is het lastig om zeker te weten of u octrooi kunt aanvragen voor uw uitvinding. Twijfelt u? Dan kunt u kiezen voor een oriënterend onderzoek. Binnen één tot vier weken weet u of uw octrooiaanvraag zin heeft. Zo voorkomt u teleurstelling als tijdens de verleningsprocedure opeens blijkt dat uw uitvinding bijvoorbeeld niet inventief genoeg is.

Heeft u een vraag?

Bij alles wat bij een octrooi komt kijken, ondersteunt Patent Business u. Heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met een van onze octrooigemachtigden.

Prioriteitsjaar

Met het indienen van de “eerste indiening” (op de prioriteitsdatum) begint het zogenoemde prioriteitsjaar. Tot een jaar na indiening van deze “eerste indiening” kunnen buitenlandse octrooiaanvragen worden ingediend.

Dat heeft drie grote voordelen!

  • Het eerste voordeel is dat u gedurende dat prioriteitsjaar de uitvinding verder kunt ontwikkelen. Die ontwikkelingen kunnen in de latere octrooiaanvragen worden opgenomen. Om volledig van de prioriteit te kunnen genieten dienen de ontwikkelingen de uitvinding niet wezenlijk te veranderen: de uitvinding dient hetzelfde te blijven. In het algemeen is dat vrijwel altijd het geval.
  • Het tweede voordeel bestaat uit de mogelijkheid om een jaar lang de markt te verkennen. Wanneer blijkt dat de uitvinding niet aanslaat of dat er überhaupt geen markt voor is, heeft u geen hoge kosten hoeven maken voor het indienen van een meer octrooiaanvragen, bijvoorbeeld een Europese of Internationale (PCT) octrooiaanvraag.
  • Het derde voordeel is dat het prioriteitsjaar niet alleen voor Nederland geldig is maar ook voor het buitenland! Wanneer u een eerste indiening in Nederland heeft, kunt u uw uitvinding zonder meer ook in het buitenland op de markt brengen voordat u daar octrooi aanvraagt. Zelfs wanneer iemand anders gedurende uw prioriteitsjaar in het buitenland een octrooiaanvraag indient, behoudt u uw rechten in dat land, mits u binnen uw prioriteitsjaar in dat land een eigen octrooiaanvraag indient.

Verlening + Publicatie

​Het aanvraagnummer kunt u bijvoorbeeld in de productdocumentatie vermelden, om concurrenten te waarschuwen. Maar soms is het effectiever om de concurrenten in het ongewisse te laten. Uw octrooiaanvraag wordt pas 18 maanden na de indiening door NL-Octrooicentrum gepubliceerd (tenzij u om een vervroegde publicatie verzoekt). Tot dat moment heeft niemand inzage in het document.

 

Voorlopige bescherming in de aanvraagfase

Vanaf de indieningsdatum geniet u voorlopige bescherming. Alle soortgelijke octrooiaanvragen die na deze datum ingediend worden zijn ondergeschikt aan uw octrooiaanvraag. Dit geldt ook voor een octrooiaanvraag voor een soortgelijk product dat eerder ontwikkeld werd, maar die later ingediend werd. U kunt overigens pas gebruik maken van uw verbodsrecht op namaak nadat uw octrooi is verleend, d.w.z. één (bij een versnelde procedure) tot anderhalf jaar na de indiening. 

 

Jaartaksen

Instandhouding van het octrooi

Voor vrijwel elk aangevraagd of verleend octrooi moet een herhalende taks worden betaald aan de verlenende instantie. Deze vergoeding, de zogenaamde jaartaks voor uw octrooi, moet op tijd betaald worden.

Patent Business regelt en betaalt op uw verzoek de jaartaksen voor uw octrooi in alle landen van de wereld. De jaarlijkse betaling leidt ook vaak tot een strategische afweging of het octrooi nog wel voortgezet moet worden. Patent Business helpt bij het maken van deze afweging.

Maximale duur

Het duurt in Nederland na indiening van de aanvraag in de regel 18 maanden tot het octrooi (automatisch) wordt verleend. Het octrooi is geldig vanaf de verleningsdatum. Uw octrooi blijft gelden tot maximaal 20 jaar na de indieningsdatum. Jaarlijks moet u een taks betalen aan Octrooicentrum Nederland om het octrooi in stand te houden. U kunt er ook voor kiezen om uw octrooi eerder te stoppen door deze taks niet meer te betalen. Maar daarna is uw uitvinding vrij te gebruiken door iedereen.

Heeft u een uitvinding die snel wordt ingehaald door nieuwere technieken? Dan kan de aanvraagprocedure voor een octrooi te lang duren. Misschien is een andere manier om uw uitvinding te beschermen dan beter geschikt, zoals geheimhouding als dat mogelijk is. Of u blijft uw concurrenten zo ver voor, dat bescherming niet nodig is.